Vi holder orden på din økonomi

HR/PERSONAL

Innen HR/personal kan det enkelte ganger oppstå behov for støtte i og rundt personalsaker. Det kan for eksempel være vanskelige samtaler, konflikthåndtering, arbeidsmiljø, gjennomføring av medarbeidersamtaler, rekruttering og nedbemanning eller spørsmål knyttet til arbeidsavtaler eller omstilling.

O. M. Regnskap kan tilby supportavtaler eller timebasert bistand etter ditt behov knyttet til administrasjon av HR/Personal:

 • Supportavtale på personal - virksomhetens viktigste ressurs
 • Ansettelser, permitteringer og oppsigelser - hvordan ansette rett person i riktig stilling
 • Medarbeidersamtaler - hva er vitsen eller hvordan kan dette gi merverdi?
 • Arbeidsmiljø - en avgjørende faktor som ofte kan gjenspeiles i virksomhetens resultater

Supportavtale på personal (den viktigste ressursen).

 • De ansatte og deres kompetanse er i mange tilfeller den største verdien/ressursen i bedriften. Det de ansatte kan og vet er i realiteten det bedriften selger. Det ligger i kortene at man bør ha et bevisst forhold til hvordan denne ressursen forvaltes.

 • Vi kan tilby løsninger hvor dere regelmessig får satt fokus på kritiske områder og tematikk.

Bistand med f.eks Statusmøte, halvårlig eller årlig, gjennomgang av status og diverse spørsmål/avklaringer, ansettelsesavtaler, forberedelse personalmøte, medarbeidersamtaler etc.
 

- Ansettelser, permittering, oppsigelse
Målet med ansettelser er rett person i riktig stilling. Det er avgjørende å vurdere hvilken kompetanse, erfaring og personlige egenskaper vedkommende må ha. Hvordan kompetansen skal komplementere kompetansen ellers i organisasjonen er også et viktig element vi i de fleste tilfeller må vurdere og ta hensyn til. Avhengig av ditt behov kan vi tilby bistand med hele eller deler av prosessen med å rekruttere nye ansatte.

Derom virksomheten er i en situasjon med redusert ordremengde og lite arbeid kan permittering være nødvendig og da kan vi bistå slik at permitteringsprosessen gjennomføres på riktig måte.

Oppsigelse av ansatte enten det skyldes forhold hos arbeidsgiver eller arbeidstaker krever at man gjør ting på rett måte i riktig rekkefølge. Du får tryggheten ved at reglene i lov- og avtaleverk følges og at ting håndteres på en skikkelig måte.

 • Medarbeidersamtaler – se pkt 3 under.

 • Personalmøter hvor vi får satt fokus på viktige forhold på riktig måte samt skaper en arena for samarbeid og dialog.

 • «Den vanskelige samtalen», møte med den/de som ikke fungerer for å korrigere adferd og/eller starte prosess for å avvikle arbeidsforholdet.

 • Oppfølging av sykmeldte

 • Hjelp med ulike skjema og rapportering

2. Medarbeidersamtaler – er det vits i det? Medarbeidersamtalen er enten en unødig tidstyv og et årlig pliktløp eller et svært nyttig verktøy for utvikling av ansatte og virksomheten. Vi mener at et opplegg for medarbeidersamtaler tilpasset din virksomhet, gjennomført på riktig måte, vil bidra til økt verdiskapning. Medarbeidersamtalen er en samtale om arbeidsforholdet, hvordan det har fungert og hvordan det skal fungere fremover. Målet er en felles forståelse av veien videre og en motivasjon fra begge parter om å komme dit.

 

3. Arbeidsmiljø er en avgjørende faktor for virksomhetens resultat. Et godt arbeidsmiljø er viktig for å beholde og tiltrekke seg dyktige ansatte. Vi har verktøy for å undersøke hvordan arbeidsmiljøet er i din virksomhet. Vi ser kort sagt på hva fungerer godt og hvor har vi utfordringer. Deretter ser vi på hvilke tiltak som er riktige for å nå de målene som settes for å bevare det som fungerer godt og for å gjøre tiltak på områder vi mener bør forbedres.

MTM II – verktøy for medarbeiderundersøkelse og arbeidsmiljø

Å ha ledere og medarbeidere som motiveres av sine arbeidsoppgaver og verdsetter sin egen virksomhet, er gull verdt for arbeidsmiljøet og resultater. MTM II er et svært nyttig verktøy som vi tilbyr våre kunder og som gir virksomheter en oversikt over hvordan de ansatte opplever sitt arbeidsmiljø og hvilke faktorer som ev. trekker opp eller ned.

 • MTM fanger opp faktorer som hemmer motivasjon og arbeidsglede. Hva oppleves som belastende og hva er det som skaper slitasje i et arbeidsmiljø som oppleves som dårlig?
 • MTM II gir viktig kunnskap om tilstanden i bedriften og er en metode for å påvirke det i riktig retning.
 • MTM II er et meget anvendelig redskap når det gjelder kartlegging og vurdering av organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.
 • MTM II kan benyttes for å:
 • tilføre kunnskap om og øke trivsel, helse og yteevne blant ledere og medarbeider

 • skape høyere effektivitet

 • avdekke og finne løsninger på opplevde problemer

 • synliggjøre det som fungerer

 • forebygge konflikter

 • bedre arbeidsmetoder

 • bygge en kultur preget av trygghet, tillit, åpenhet og ansvarlighet