Vi holder orden på din økonomi

Krevende å være leder

Er det å være leder en ting eller kan det være mye forskjellig? Er det forskjell på sektorer og bransjer og ikke minst er det forskjell innad i disse? Hva kreves for å være leder og er det ulike krav i virksomheters faser og hvilke konjunkturer man befinner seg i?

Mange ledere opplever at det i hverdagen ofte ikke handler om de store tingene eller de lange linjene.

Man opplever gjerne at man driver ad-hoc ledelse og slites mellom mange mindre og detaljerte problemstillinger i daglig drift og i forhold til menneskene i organisasjonen.

Felles for alle i lederstillinger, uavhengig av bransje, nivå, kompetanse og erfaring, er at de fleste fra tid til annen har behov for en sparringpartner, oppdatering og utvikling. Vårt engasjement for dine utfordringer og våre erfaringer på tvers av bransjer kan utgjøre en viktig forskjell for din virksomhet og deg som leder. O. M. Regnskap bistår deg med kompetanse, erfaring, gode verktøy og ikke minst stort engasjement og interesse.

Det korte svaret på spørsmålene i innledningen er at:

  • Ledelse er ikke bare en ting.
  • Det er både ulikhet og likheter mellom ledelse i offentlig- og privat sektor.
  • Innen en sektor eller bransje kan være store forskjeller, ikke minst med hensyn til lønnsomhet. Lønnsomhet vil ha stor påvirkning på hvilken situasjon virksomheten og lederen står i, muligheter og utfordringer.
  • Det kreves andre ting av en leder i en oppstartsfase enn hva det gjør når man er i en ren drifts- eller nedskalering eller avslutningsfase. Er det snakk om f.eks fusjonering eller joint venture-prosjekter kreves det kompetanse man ikke nødvendigvis trenger ellers.
  • Konjunkturer og om man er i oppgangs- eller nedgangstider, setter også noe ulike krav til ledelsen. Det ligger i kortene at det på mange måter er enklere å være leder i oppgangstider, selv om det å lede virkelig godt og utnytte potensialet i de gode tidene selvsagt vil være krevende.

I det følgende vil vi trekke fram noen forhold og situasjoner hvor man som leder kan ha god nytte av ekstra kapasitet og kompetanse fra en profesjonell samarbeidspartner.

Veivalg

Som leder står du i front når viktige veivalg skal gjøres. Hvordan vet du at du har kartlagt relevante alternativer, belyst de ulike alternativene godt nok og gjort vurderinger utfra konkrete utsikter, rammebetingelser og den situasjonen virksomheten ellers står i? Ikke minst: har du hatt nok tid til å gjøre denne jobben grundig nok? I noen situasjoner kan man også oppleve at man ikke kan diskutere alle alternativer og vurderinger internt i organisasjonen da det kan sette i gang prosesser man ikke ønsker og ikke har kontroll på. Her kan vi i O. M. Regnskap bistå deg med kompetanse og gode verktøy slik at du kan gjøre gode veivalg på rett tidspunkt.

Tid og kompetanse – kritiske faktorer

I mange tilfeller er både tid og kompetanse kritiske faktorer. Du som leder kan som regel ikke legge alt annet til side og bare fokusere på veivalg og strategi. Den daglige driften med oppfølging av leveranser, personale, samarbeidspartnere og nye oppdrag krever i de fleste tilfeller store deler av tiden og oppmerksomheten din som leder. O. M. Regnskap som din samarbeidspartner kan bistå med kapasitet til tilrettelegging, kartlegging, analyse og vurderinger som kan sikre at du som leder likevel får gjort nødvendige vurderinger og veivalg for virksomheten.

Ny teknologi

Er din virksomhet og bransje påvirket av teknologiutvikling? Det ligger mange muligheter i at det utvikles ny teknologi innen de fleste bransjer. Samtidig kan det også være utfordrende å ta den i bruk på en effektiv måte. Det krever kanskje at man gjør ting på helt nye måter og at ting man tidligere gjorde ikke lenger er nødvendig eller bør gjøres på en annen og mer effektiv måte. Ny teknologi kan også sette andre krav til bemanning og kompetanse enn det som ligger i dagens måte å produsere varer og tjenester på. Vi i O. M. Regnskap kan hjelpe deg til å hente ut effekt og gevinsten som ligger i ny teknologi.

Endrede rammebetingelser

Vilkårene som påvirker din bedrifts muligheter ligger både internt i virksomheten og eksternt. Som leder og eventuelt eier må du ta hensyn til både indre- og ytre rammebetingelser. Du kan som regel påvirke de indre rammebetingelsene i stor grad, mens de ytre rammebetingelsene er mer krevende også med hensyn til tid og hvilke ressurser det krever å påvirke dem. Noe kan du gjøre noe med og andre forhold er utenfor din kontroll. O. M. Regnskap kan bistå deg med kartlegging og analyse av rammebetingelser som påvirker din virksomhet, slik at du kan gjøre riktige tiltak og styre din virksomhet i forhold til de rammebetingelsene som gjelder for din virksomhet og din bransje.

Kommunikasjon

Ett av kravene som i økende grad stilles til ledere i dag er at man må ha evne til god kommunikasjon både muntlig og skriftlig. Da er det minimum god kommunikasjon på norsk og gjerne på flere andre språk. Når vi her snakker om god kommunikasjon handler det både om å gjøre seg forstått og om å kommunisere på en måte som motiverer, selger og får virksomheten til å fremstå i et positivt lys eller eventuelt kommunisere godt når virksomheten står i kritiske situasjoner. Den enkleste formen med at mottaker av budskapet oppfatter dette på den måten avsender mente det, er likevel ikke alltid like enkel å beherske. En hovedårsak til dette er at det kort sagt handler om mennesker og at mennesker har ulike referanserammer. Uavhengig av hvilket nivå av kommunikasjon man snakker om, er vårt utgangspunkt at det mulig å lære seg bedre kommunikasjon. Du kan få hjelp til å planlegge og forberede deg slik at du i større grad lykkes med kommunikasjonen din. Vi i O. M. Regnskap kan hjelpe deg med å sortere, vurdere, planlegge og forberede deg på forhold det er viktig for deg som leder å kommunisere godt om.

Interne forhold

Interne forhold knyttet til menneskene i organisasjonen og de ansatte kan være utfordrende og de fleste ledere opplever situasjoner de ikke helt vet hva de skal gjøre med. Med utgangspunkt i at de ansatte i dag er mange virksomheters viktigste ressurs, bør skikkelig god håndtering og oppfølging av de ansatte være en prioritert oppgave. Å legge en plan for hvordan dette skal gjøres i virksomheten, å sette seg selv og eventuelle andre ledere i stand til å gjennomføre dette og ikke minst prioritere tid til det kan være utfordrende. Vi i O.M. Regnskap kan bistå på alle nivå i en slik prosess enten virksomheten er stor eller liten.