Vi holder orden på din økonomi

Julebord eller andre velferdstiltak for ansatte

Slike tiltak utløser ikke skatteplikt for de ansatte så lenge kostnadene er rimelige i forhold til hva som er vanlig ellers. 

Velferdstiltak i skattelovens forstand er ytelser som:

- henvender seg innad til de personer som er knyttet til foretaket/bedriften, og
- har til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen og tilknytning til den, oftest i form av fellesarrangement.

Et eksempel kan være kostnader til tilstelninger, f.eks. felles julebord, felles helgeopphold på hotell for ansatte og familie.

Julebord er som hovedregel fradragsberettiget, men det likevel unntak

Det er krav til at flere enn en selv eller nærmeste familie utgjør de ansatte.

Ordningen omfatter ikke foretak uten ansatte eller foretak med en eller flere ansatte som til sammen ikke har arbeidstid og lønn som tilsvarer én full stilling i foretaket. I foretak som eies av én person, eventuelt sammen med ektefelle eller samboer, vil det være et krav at foretaket i tillegg har andre ansatte (uten nær familiemessig tilknytning) som til sammen utgjør en hel stilling. Med nær tilknytning menes her ektefelle/samboer og familiemedlemmer i rett opp- og nedstigende linje. 

Reisekostnader i forbindelse med velferdstiltak.

Dersom arbeidsgiver arrangerer et velferdstiltak for de ansatte og dekker de ansattes reisekostnader i forbindelse med arrangementet, inngår reisekostnadene i vurderingen av om velferdstiltaket anses rimelig. Hvis tiltaket anses som rimelig, vil dekning av reisekostnadene ikke være skattepliktig. 

Enkeltstående tilstelninger som kombineres med kortere opphold på hotell, kan anses som velferdstiltak. Dette gjelder opphold med inntil to overnattinger. Det er uten betydning om oppholdet er lagt til virkedager eller en helg.

Består en reise av både velferdstiltak og tjenestereise (fagseminar e.l.), må en vurdere hver del isolert. Dersom kravene til skattefritak for henholdsvis velferdstiltaket og tjenestereisen er oppfylt, må utgangspunktet være at hele turen er skattefri.

Skattefritaket for kortere opphold på hotell gjelder også for ansattes familie, innenfor rammen av hva som er rimelig. Dersom reisen medfører mer enn to overnattinger på hotell mv., vil familiens deltakelse i sin helhet bli skattepliktig for den ansatte. Dette gjelder selv om den ansattes egen deltakelse er skattefri, fordi denne er på tjenestereise (fagseminar eller lignende) før/etter velferdstiltaket, jf. eksemplet ovenfor.

Ved vurderingen av om slike tiltak skal anses som rimelige, legges arbeidsgivers totale kostnader for reisen til grunn. Også opphold i utlandet kan være rimelig velferdstiltak dersom kostnadene ikke overstiger det som er vanlig i arbeidslivet for et tilsvarende opphold i Norge. Videre må en se antall tilstelninger i året under ett når en vurderer om fordelen ved slike tilstelninger er rimelig. Flere enn to slike hotellopphold i løpet av ett år vil normalt være skattepliktig. Dette innebærer likevel ikke at ett eller to helgeopphold alltid kan anses som rimelig velferdstiltak etter skatteloven.

Ved vurderingen av om velferdstiltaket er rimelig må en bl.a. legge vekt på:

- om velferdstiltaket er vanlig i arbeidslivet

- verdien av det enkelte velferdstiltak for den ansatte

- om summen av de enkelte velferdstiltak i året som tilflyter en skattyter/som ytes fra en arbeidsgiver er av mindre økonomisk verdi.